Monday, February 21, 2011

به این عکس بنگرید: چنین حکومتی، تا کی می‌تواند سر پا بماند؟


یکی از عابران پیاده، در یکی از روزهای راهپیمایی مخالفان، تا قبل از حمله  دژخیمان حکومت، به نظاره رخدادها، ایستاده بوده و اینک اینچنین از پای در‌آمده است! بر دست‌های هنرمندان گمنام کشور‌مان باید بوسه زد، که اینچنین، لحظه‌ها را برای ثبت در تاریخ ربوده‌اند


منبع عکس:‌ سایت خبری - تحلیلی امروز