Thursday, February 10, 2011

در آستانه ۲۵ بهمن، اگرحسنی مبارک رفتنی شد، آنرا به فال نیک می‌گیریم و پایکوبی می‌کنیم


دیگر از این بهتر نمی‌تواند بشود. اگراین خبر یعنی رفتن دیکتاتور مصرصحت داشته باشد، در آستانه روز ۲۵ بهمن این خبر قوت قلبی خواهد بود برای ملت ایران 
بزودی نوبت دیکتاتور ما نیز فرا خواهد رسید. برای ملت ایران، ۲۵ بهمن، دروازه راهی است که ملت مصر پیمود. خودکامه ایران نیز بزودی می‌رود، پس از آن باید کاری کنیم که خودکامگی نیز از مملکت ما رخت بربندد
 بهر حال در صورت رفتن حسنی مبارک، این سرنگونی را به فال نیک می‌گیریم و پایکوبی می‌کنیم و کروبی شجاع، همه رهبران مخالف و تمامی یاران دربند را نیز درآغوش می‌گیریم
ضمنا آرزو می‌کنیم که گروههای تندرو اسلامی نتوانند انقلاب را از مردم مصر بربایند!