Monday, May 20, 2013

هاشمی رفسنجانی، آیا قرار است با حکم حکومتی تایید صلاحیت شود؟


زمزمه‌هایی که که پیرامون رد صلاحیت‌ها شنیده می‌شود حاکی از آن است که شورای نگهبان به دلایلی غیر مندرج در شرایط نامزدهای انتخاباتی از جمله سن بالای نامزد انتخاباتی، قصد دارد هاشمی را رد صلاحیت کند. اگر چنین شود، و قرار باشد که هاشمی با حکم حکومتی خامنه‌ای (همانند دکتر معین در سال ۱۳۸۴) راهی صحنه انتخابات شود، چند ویژگی به نفع خامنه‌ای از آن می توان نتیجه گرفت
یک -  چنین تلقین می‌کنند که حکم حکومتی چیز بدی نیست، و لازم و خوب است که ولی فقیه دارای چنین اختیاری باشد
دو-  خامنه‌ای می‌خواهد، به هاشمی فهمانده شود که گلویش در پنجه خامنه‌ای قابل فشار دادن است و اگر به صحنه انتخابات راه می‌یابد با بزرگواری و الطاف رهبر است که این امر صورت می‌گیرد
سه - باید دوباره تاکید شود که شورای نگهبان مرجعی قدرتمند است ضمن اینکه به هیچ احدی هم پاسخگو نیست
چهار - خامنه‌ای در پی دلجویی از سرخوردگان پیامدهای انتخابات ۸۸ است، پس با این حرکت، چنین قصد دارند که رهبر را خوب و خردمند بنمایانند
پنج - هاشمی را وادار سازد تا تقاضای پذیرش در میان نامزدان را از او - خامنه‌ای - بنماید
شش - خامنه‌ای به قدرت‌های بین‌المللی در چنین مقطع مهمی که همه‌ی توجه‌ها به سوی ایران است، دوباره نشان دهد که به رغم آمدن احتمالی هاشمی به صحنه اجرایی کشور، هنوز اوست که تصمیم‌گیر نهایی‌ست و حرف آخر را او می‌زند
***
 با اینکه دلخوش به شرکت در رای دادن در این انتخابات نیستم، اما به نظرم می‌رسد به هاشمی باید توصیه شود، چنانچه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، هیچ تقاضایی مبنی بر دخالت خامنه‌ای در تجدید نظر رای شورای نگهبان نکند، چرا که به باور من خامنه‌ای قصد دارد هاشمی را کاملا اخته و لِه کند و بعد او را وارد صحنه انتخابات نماید