Thursday, May 29, 2014

دیواری که عکس احمدی‌نژاد بر آن بود، فرو نریخت


عکس دیواری که می‌بینید داستان جالبی دارد! گفته می‌شود یکی از معاونان وزارت کشور در دولت امید و تدبیر و اعتدال کسی‌ست به نام اسماعیل نجار. او زمانی استاندار کرمان بوده و هنگام زلزله در جنوب استان کرمان، در مورد دیواری که فرو نریخته چنین فرموده: "فرو نريختن ديوار به خاطر نصب عکس رئیس جمهورمان آقای محمود احمدی‌نژاد بر روی آن دیوار بوده است"! پرسش از رییس جمهور روحانی و وزیر کشور اینست که این آقا در وزارت کشور، چه می‌کند؟ ما کم نکشیده‌ایم از دست چنین آدم‌هایی و چنین اندیشه‌هایی که کشور را به مرز نیستی و سقوط کشانده‌اند! تا کی باید امثال این نامدیران خرافات‌پرست، کشور را بگردانند؟
این هم عکس اسماعیل نجار استاندار کرمان در زمان محمود احمدی‌نژاد و یکی از معاونان فعلی وزارت کشور
منبع
 http://www.radiofarda.com/content/f8-newspaper/25402668.html