Wednesday, February 2, 2011

روز ۱۴ بهمن، حکم، "دل" است


روز ۱۴ بهمن، حکم، "دل" است
به باور من با این همه "دل" که تو دست ماست اونها "کت" می شن و جالب اینه که در هر هفت دست، حکم "دل" خواهد بود: با اینهمه "دل" که داره برای ۱۴ بهمن می‌تپه. اونا اومدن برای رفع "کتی" تمامی مدارس را تعطیل کردن، اما غافل از اینکه شمارش معکوس آغازِ پایان، رسانه‌‌ای شده است و هیچ گریزی نیست از شرکت در بازی. بچه‌ها! از الان باید بدانید که هفت دست بازی ممکنست هفت روز طول بکشد و با توجه به جر زنی‌های طرف مقابل و تقلب (گذاشتن آس در ته دست و اشاره های غیر قانونی به یار خودی در وسط بازی) آخربازی بکشد طرفهای بیست و یک یا بیست و دو بهمن، اما چه باک که ما "دل"‌هایمان زیاد است، یعنی یه لشکر "دل" داریم (آس و شاه و بی بی و سرباز و... توی دست ماست!) و پیروزی از آن ما خواهد بود. زنده باد آزادی