Thursday, February 17, 2011

چرا ما سبزهاي ... درهر راهپيمايي تنها يك گلوله با خود مي بريم وآنهم مي زنيم به مردم؟


در سایت مسعود بهنود در میان اظهارنظرهای بازدید کننده‌ها درزیر طرح «در رویای مصر»، یکی از آنها به شرح زیر خیلی چشمم را گرفت و به دلم نشست، که دنیایی حرف و نکته با خود در یک جمله بهمراه دارد، لذا بدون هیچ مطلب اضافی و تحلیلی شد فقط  تیتر این لینک:

«استاد بهنود
لطفا در مقاله بعدي به اين موضوع بپردازيد كه چرا ما سبزهاي ... درهر راهپيمايي تنها يك گلوله با خود مي بريم و آنهم مي زنيم به مردم! يا ما خيلي خریم يا آنها كه اين را روايت مي كنند در فالس نيوز و دجال نيوز!»