Saturday, February 5, 2011

گریه دیکتاتور

مطمئن نیستم که این گریه، به خاطر گور به گور شدن دیکتاتور‌های منطقه است، یا احمدی‌نژاد انگولکی رسانده. اما بعضی‌ها می گویند بدلیل راهپیمایی روز۲۵ بهمن است، که مخالفان در تدارک آن هستند: ترس از سرنگونی، و طلب مغفرت از درگاه خداوند بدلیل ظلم‌هایی که به ملت مظلوم روا داشته است