Friday, February 11, 2011

روز ۲۵ بهمن برای ملت ایران، دروازه همان راهی است که ملت مصر آنرا پیمود


روز ۲۵ بهمن می‌تواند به روز تبریک به ملت مصر مبدل شود. دیکتاتور مصر پس از ۳۰ سال مجبور شد با فشار غیرتمندانه ملت مصر صحنه قدرت را ترک کند. بیاییم همانگونه که ملت مصر از خرداد سبز ما آموخت، از تلاش و پایداری آن ملت در جهت احقاق حقوقش بیاموزیم و تکلیف ستم و ظلم رفته بر خود در این ۳۰ سال را روشن کنیم. به باور من دیکتاتورما و دستیارانش از هم اکنون خود را باخته و راهی به جز تسلیم در برابر ملت بزرگ ایران نخواهند داشت. روز ۲۵ بهمن برای ملت ایران، دروازه همان راهی است که ملت مصر آنرا پیمود
زنده باد آزادی
نابود باد خودکامه و خودکامگی