Saturday, August 27, 2011

آذربایجان بار دیگر پیشتاز در انقلاب‌سازی و آزادی ملت ستمدید: نگذاریم آتشی که بر جان رژیم افتاده خاموش شود

عکس تزیینی: گویای همبستگی مردم در مبارزه

 
بهانه هر چه که باشد، جرقه‌ای زده شده در آذربایجان عزیزمان و مردم همیشه غیورش که سرانجام بپاخواسته‌اند. باید همت کنیم و نگذاریم آتشی که بر جان رژیم سفاک جمهوری اسلامی افتاده خاموش شود. به یقین رژیم نیروهای سرکوب‌گر خود را راهی آذربایجان خواهد کرد پس ما در هر کجای وطن که هستیم باید بپا خیزیم و از تجمع نیروها در منطقه‌ی درگیری ممانعت کنیم. از این دست فرصت‌ها کم برای یک ملت پیش می‌آید. یش بسوی بخاک مالاندن پوزه علی خامنه‌ای و همدستانش و سرانجام پیش بسوی سقوط رژیم و آزادی ایران