Thursday, February 16, 2012

خودی‌ها قربانیانِ نهاییِ خامنه‌ای‌ها: دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد


اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، اخیرا اعلام کرد، برای سعید مرتضوی در رابطه با کشتار و شکنجه در کهریزک، قرار منع تعقیب صادر شده است. در شرایط حاضر این خبر چندان غیر مترقبه نیست، چون علی خامنه‌ای هنوز نیازمند مشورت‌های اوست برای استمرار اختناق، سانسور و سرکوب و چه کسی باتجربه‌تر و خبره‌تر از مرتضوی که پیشینه‌ای بس برجسته در این‌گونه امور دارد

تاریخ اما ثابت کرده است که دیکتاتورها، در آخرین لحظات عمر سیاسی خود، برای فرار از اتهام، پاسخگویی در دادگاه و محکومیت، از میانِ "خودی‌"ها یعنی همان سرسپردگان و وفادارانِ به خود، کسانی‌را که چهره‌های منفورتری در جامعه و در میان مردم از خود به‌جای گذارده‌اند، را قربانی خود و خودخواهیِ خود خواهند نمود

 در میان کسانی‌که در سال‌های حکومت خامنه‌ای، بیشترین نقش را در سرکوب دگراندیشان داشته‌اند و همواره به عنوان عاملان درجه نخست اوامر رهبری در دستگیری، بازجویی، شکنجه و حبس و تبعید آزادیخواهان و اذیت و آزار بستگانِ آنها، در خط مقدم خود را نمایانده‌اند، یکی سعید مرتضوی‌ست و دیگری حسین شریعتمداری


به باور من این دو و کسان دیگری از همین جنس، با دست خامنه‌ای و اطرافیان او در بیت، سرِ خود را در راه خامنه‌ای‌ها از دست خواهند داد، اما قربانی کردنِ "خودی‌"ها هنگامی آغاز خواهد شد که دیکتاتور، انتظار دارد با تلاش مذبوحانه‌ بتواند تضمینی برای بقای بی چون و چرای خود بوجود آورد (آن هنگام دیگر خیلی دیر شده است!) ولی به رغم چنین تلاشی، مردم ستم‌های آمران اصلی را فراموش نخواهند کرد و هرآن این احتمال قوت می‌گیرد که خودِ او به‌دستِ مردم گرفتار آید! افق این اتفاق بسیار شفاف است: دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد! آذرک