Tuesday, February 14, 2012

روز ۲۵ بهمن، حکم "دل" است


پارسال بهمن ماه بود که مطلبی نگاشتم با همین تیتر اما تفاوتی داشت که اشاره شده بود به ۱۴ بهمن. اما بچه‌ها! امسال، روز ۲۵ بهمن واقعا حکم "دل" است. هم روز عشاق است هم روز اعتراض. هر کسی دل‌اش برای کشور و مردم می‌تپد وعاشق تغییراتِ بزرگ، باید همت کند. سرنوشت مُلک و ملت نیاز به یک هم‌دلیِ قُرص و محکم، عشق پابرجا و یک تحرک همدلانه دارد. در شرایطی که رژیم زیر فشار است و نفس‌هایش به شماره افتاده، دل‌هایمان را باهم یکی کنیم تا کار یکسره شود: الان که این مطلب را می‌خوانید، بعضی‌هاتان در دل به من می خندید و پاره‌ای نیز بدون رودربایستی مرا به خوش‌بینی متهم می‌کنید، اما اگر نجنبیم و این فرصت‌ها را از دست دهیم، کسانی - نه اینها که هستند - بر ما حکومت خواهند راند که ما را دل به آنها سپردن سخت است و شاید ناممکن