Thursday, February 9, 2012

در شعارهای روز ۲۵ بهمن، «انزجار از روسیه» فراموش نشود


با توجه به موضعگیری‌های اخیر روسیه در بحث قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پیرامون مسائل سوریه از یکسو و نیز پشتیبانی دائمی‌اش از رژیم حاکم بر جمهوری اسلامی از سوی دیگر، در شعارهای روز ۲۵ بهمن، «روسیه» فراموش نشود! باید با یک تیر دو نشان بزنیم: ما در روز‌های مهم از جمله ۲۵ بهمن باید با پشتیبانی از ملت زجرکشیده سوریه و نیز با حضور پرشور خود در اعتراض به خودکامگی، انزجارمان را از روسیه نیز - که نقشی برجسته در استمرار ظلم به هر دو ملت ایفا می‌کند - با صدای بلند فریاد کنیم