Thursday, June 9, 2011

بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ - «هرگز از مرگ نهراسیده‌ام...» با صدای زنده‌یاد احمد شاملو


هرگز از مرگ نهراسیده‌ام
اگر چه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود
هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی است
که مزد گورکن
از آزادی آدمی‌
افزون باشد

جستن
یافتن
و آنگاه
به اختیار برگذیدن
و از خویشتن خویش
با رویی پی‌افکندن -
اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد
حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم
کاشفان فروتن شوکران – احمد شاملو

آدرس در یوتیوب