Sunday, June 26, 2011

با وقوع انقلابی که نتیجه‌ای جز نکبت برای ایرانیان نداشته، جیمی کارتر منفورترین رییس جمهور آمریکا در نزد ایرانیان؟

جیمی کارتر میهمان دربار محمد رضا شاه - یکسال قبل از وقوع انقلاب ۵۷

با گفتگوهایی که با دوستانم از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی داشته‌ام و نیز در نشست‌هایی که با رفقای روزنامه‌خوان و کتاب‌دوست هرازگاهی برگزار کرده‌ام، این نتیجه خیلی غیر علمی را حاصل کرده‌ام که جیمی کارتر در نزد افکار عمومی ایرانیان حتا از ترومن و آیزنهاور، و کلیه دست‌اندر کاران آمریکایی زمان بر‌اندازی دکتر محمد مصدق منفورتر می‌نماید، و دلایلشان وقوع انقلابی بوده است در ایران که بدون پشتیبانی آمریکا نمی‌توانست به ثمر نشیند و سرانجامش پس از ۳۳ سال جز بدبختی و قتل و نکبت چیز دیگری نبوده است

اگرچه این نوع نتیجه‌گیری که مبتنی بر روش‌های علمی آمارگیری و تحقیق نباشد، به هیچ روی قابل استناد نیست و اعتباری هم ندارد، اما می‌تواند موضوعی تحقیقی بشود برای دانشجویان رشته‌های مرتبط دانشگاهی، و به یقین نتایج دیگری نیز از آن سر برون خواهد کرد که جالب و بعضا شگفت‌آور نیز خواهد بود، بویژه آنکه اگر دلایل منفور بودن، رییس جمهور مورد بحث - اگر منفورترین شناخته شود - نیز شناسایی و شکافته شود. البته این نکته را هم باید ذکر کرد که ممکنست چنین تحقیقی قبلا انجام شده باشد که متاسفانه من از آن بی‌خبرم