Friday, December 31, 2010

اگر امشب اعلام شود که خامنه ای مرده است چه سناریوهایی محتمل است


آنچه که در این نوشتار به آن پرداخته شده است، برغم خیال پردازانه بودن سناریوها، اما واقعیت هایی را در بردارد. این دسته از سناریوها ادعای مطرح کردن طرح های حکومتی یا تحلیل دقیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ندارد و تنها سر آن دارد که فقط پیامدهای احتمالی ساعات و روزهای اولیه پس از واقعه مرگ دیکتاتور را بگونه ای فشرده و فهرست وار آشکار سازد. پاره ای از سناریو ها خوشبینانه و بعضی دیگر بد بینانه طراحی شده است. در مواردی کف نخستین انتظارات مردم و در موارد دیگری سقف آنها دیده شده است. بعضی از آنها می تواند بطور کامل با بعضی دیگر ترکیب و یا بخشهایی ازهر کدام با بخشهای دیگری تلفیق شده و به صورت بهینه تری، سناریوی جدیدی را فراهم سازد. آنچه که مسلم است هر سناریویی که تغییر وضعیت موجود را رقم زند، باید دارای رهبری مقتدر باشد تا به سرعت بر اوضاع مسلط شود و با عملکرد خود، در درجه نخست حمایت جامعه بین المللی و افکارعمومی جهان را درروند تثبیت اوضاع انتظار داشته وسپس تکلیف مجرمان و دست های آلوده به خون ملت را، بگونه ای کاملا روشن، شفاف سازی نماید. از همه مهمترو بی هیچ تردید و شک و شبهه ای، باید حفظ و استمرار تمامیت ارضی و منافع ملی و با کمترین هزینه برای ملت بصورت اولویت اول درسناریو مورد بحث مستتر باشد که درغیراین صورت اهداف حکومت و دولت تشکیل شده اگرچه با حضور نقش آفرینان سیاسی خوشنام و برجسته، به شکست حتمی خواهد انجامید

***    

مهندس موسوی مردم را به نا فرمانی مدنی فرا می خواند. ارتش به پشتیبانی از مهندس موسوی دست به کودتا می زند وبرای تثنیت اوضاع و به طرفداری از مردم زمام موقت امور را در دست می گیرد و اعلام حکومت نظامی می کند. دراین راستا با اعلام همبستگی آقایان کروبی و محمد خاتمی و نیز سازمانها از جمله جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی و کارگزاران با او، تشکلی جدید برای تشکیل دولت موقت متولد می شود. در این میان سپاه پاسداران داوطلبانه دست به تصفیه می زند و در نهایت با تشکل جدید اعلام پیوند می کند. در این حالت رفسنجانی نیز بصورت مسالمت آمیز از صحنه سیاسی کشور کنار می کشد
***
مردم سر به شورش بر می دارند و به مراکز قدرت حمله کرده و با توجه به عدم مقاومت نیروهای وفادار به حکومت، این مراکز را فتح می کند، اعضا کابینه دولت و نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری استعفا می دهند و در فکر خروج از کشور هستند. در این حالت سردرگمی های اولیه پدیدارمی شود وهر کس ساز خود را می زند. هرج و مرج تا حدی برفضای سیاسی و اقتصادی جامعه چیره می شود در این میان افراد خوشنام قهرگونه قصد دخالت در امور را ندارند، اما قشرها و طبقاتی از مردم، در انتظار یک رهبری منسجم و مقتدر به سراغ موسوی می رود. سرانجام التهاب جامعه با دخالت میرحسین موسوی فرو کش می کند اما موسوی اعلام می کند فقط تا سامان دادن یک رفراندوم برای تعییین نوع حکومت و اعضای شورای رهبری، هدایت سکان را بدست خواهد گرفت و پس از آن هیچ دخالتی در امور سیاسی نخواهد کرد
*** 
گروه های طرفدار سکولاریسم در خارج از کشور برای تشکیل یک حکومت موقت و فراهم نمودن بستر لازم برای انجام رفراندم، با نظارت سازمان های بین المللی اعلام اتحاد می کنند و از مردم در داخل می خواهند به تشکل های فرعی طرفدار خود که از قبل در داخل کشورپیش بینی کرده اند، بپیوندند. دراین صورت مردم اصراردارند هرچه زودتررهبران جدید جامعه و مواضع آنها را بگونه ای شفاف بشناسند وآنها را درمیان خود داشته باشند، تا قادر شوند بسرعت مقدمات رفراندوم، تدوین قانون اساسی تازه و تشکیل حکومت موقت به انجام برسد. در این حالت آمدن رهبران بمیان مردم با تانی و تاخیر صورت می گیرد
***
از دقیقه های بعد از مرگ خامنه ای، تا قبل ازاعلام آن از رسانه ها، سران حکومت، قدرت را بین خود تقسیم می کنند و با تشکیل شورای رهبری قیافه متحدی در برابر مردم، بخود می گیرند و روند سابق را همچنان ادامه می دهند. بویی نیز از تغییرلت احتمالی به مشام نمی رسد. دولت احمدی نژاد نیز به روال سابق بکار خود ادامه می دهد و ملت رنگ نیکبختی، تا حصول خواسته هایشان را نمی بیند
***
مردم سر به شورش بر می دارند و در حین حمله به مراکز قدرت، با دفاع سرسختانه روبرو می شوند و جنگ و گریز ادامه می یابد و آغازی خواهد بود، برای یک جنگ داخلی چند ساله که آثار آن فقر و بدبختی مردم و بهره مندی چپاولگران خواهد بودو احتمال بهره برداری ظهور خودکامگی و فاشیسم در لباس تازه بسیار متصور است 
***
رفسنجانی قدرت را در دست می گیرد واز آیت الله های قم می خواهد که باقیمانده حکومت خامنه ای از جمله مجتبی خامنه ای و دارو دسته بیت رهبری را برای ادامه حکومت، غیر قانونی بخوانند و همکاری با آنها را حرام بدانند. او از مهندس موسوی، کروبی و محمد خاتمی می خواهد که تشکل جدید سیاسی ای را اعلام ومردم را برای انتخابات جدید ریاست جمهوری فرا بخوانند، در این راستا تلاش می شود بخشی از دربندان سیاسی که از طرفدران اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها هستند هرچه زودتراز زندان رهایی یابند 
***
شورای رهبری از میان چهره های لیبرال و خوشنامتر حکومت فعلی تشکیل خواهد شد. وعده داده می شود: الف - تمامی زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. ب - عده ای ازمنفورترین آدمهای دستگاه خامنه ای دستگیرمی شوند. پ -  انحلال دولت احمدی نژاد و مجلس اعلام می شود. ت - مطبوعات آزاد خواهند بود هرآنچه که به آزادی دیگران لطمه نزند را بنویسند. ج - بزودی دولت همبستگی ملی با شرکت چهره های مورد تایید مردم تشکیل می شود.
 سپاه پاسداران و ارتش با اندک تصفیه درمیان خود، از شورای رهبری جدید اعلام پشتیبانی می کنند، اما حکومت اسلامی باقی می ماند و مراجع تقلید خوشنام از وضعیت جدید پشتیبانی می کنند و خواستار برخورد با متجاوزان به حقوق ملت با تسامح و تساهل می شوند
***
سپاه پاسداران حکومت نظامی اعلام می کند و طی آن دستگیری هرآن کسی که برای ادامه بقای خود مضر و سد راه تشخیص می دهد را آغاز می کند وبرای گرفتن زهر چشم از ملت، عده ای از سران مخالف و معترضان به انتخابات دهم ریاست جمهوری را اعدام، رفسنجانی و بعضی از مراجع را دستگیر و دولت احمدی نژاد و مجلس را نیز منحل اعلام می کند. برای خالی نبودن عریضه وبه جهت تسکین ظاهری بخشی از دردهای جامعه، تعدادی از منفوران دوره خامنه ای را زندانی می کنند. خفقان و استبداد نظامی و شاخ و شانه کشیدن های بین المللی و منطقه ادامه می یابد. با توجه به در اختیار بودن بنگاه های اقتصادی بزرگ و معتبر توسط نظامی ها، وضعیت معیشتی مردم تغییری حاصل نمی کند
***
تعدادی از حکومت های منطقه به بهانه بی ثباتی ناشی از اتفاقات رخداده، ارتش های خود را بسیج و با پشتیبانی بین المللی به ایران حمله می کنند. اما دراین حالت مشخص نیست تکلیف نهاد های حکومتی چه می شود. آنچه که مشخص است از میان زمامداران عده ای برای حفظ منافع خود با خارجیان همراه ودیگرانی مال و منال چپاول کرده از مردم را به خارج انتقال و با هویت های جعلی از کشور خارج می شوند. بدون شک از پیامدهای این سناریوازهم گسیختگی اقتصادی و نابسامانی و نا امنی اجتماعی در جامعه وتشکیل یک حکومت دست نشانده و مستبد خواهد بود
*** 
سران سپاه و خیانتکاران و دژخیمان که دستشان به خون مردم آغشته است با گذرنامه های جعلی فرار را بر قرار ترجیح می دهند. دراین میان اما گروههای مختلف برای توافق بر سر نوع حکومت خیلی زود به تفاهم لازم دست نمی یابند ولی با توجه به عدم وجود هر گونه مخالفت خشونت آمیزی، بدون دغدغه، در نهادینه کردن دموکراسی وتشکیل حکومت موقت و برگزاری رفراندوم برای حکومت تازه تلاش خواهند کرد. دراین سناریو برای گروه های مخالف حکومت اسلامی مستقر در خارج از کشور سهم روشنی در حکومت آینده در نظر گرفته نمی شود که همین موضوع باعث بحث انگیز بودن تشکیل حکومت جدید می شود
***
مجرمان دستگاه علی خامنه ای حکومت را رها کرده و فراری می شوند. چهره ها و گروه های شناخته شده مخالف درخارج ودر داخل کشور - اعم از مذهبی, سکولار، ملی، طرفدار سلطنت، کمونیست، طرفدار مجاهدین خلق، سوسیال دموکرات - برای تشکیل حکومت موقت اعلام همبستگی می کنند وجهت تشویق و تشریک مساعی چهره های مردمی درشکل گیری دولت به رایزنی می پردازند. در روند این همبستگی، مراتب آماده سازی رفراندوم برای تعیین حکومت جدید و تدوین قانون جدید اساسی ازکارشناسان صاحب نام درمسایل اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-قضایی-اجتماعی دعوت بعمل می آید و کمیته های فرعی کار تدوین را در دستور کار قرار می دهند، اما بحث و جدل های ایدئولوژیکی، تا حدی پیشبرد کار را تحت الشعاع قرار می دهد
***
مجلس خبرگان رهبری، وصیتنامه رهبر را به اطلاع عموم می رساند و جانشین جدید ولی فقیه و نایب امام زمان به مردم معرفی می شود و حکم می شود که اطاعت از رهبر تازه از واجبات است ومخالفت با آن حکم مفسد فی الارض را خواهد داشت. هیچ تغییری بوجود نمی آید و در برهمان پاشنه سابق می چرخد، وضعیت مردم روز بروز بدتر و اختناق موجود بیش از پیش می گردد
***
مردم سر به شورش بر می دارند و با تشکیل گروه های پارتیزانی با حامیان نظامی حکومت به جنگ و گریز می پردازند وبه سختی تلاش می شود، خاکریزهای دشمنان ملت یکی پس از دیگری فتح شود و درهمین فاصله نهاد های خود جوش مدنی و "ان. جی. او." های بیشتری تشکیل می شود واز مخالفان حکومت اسلامی اعم از کسانی که درداخل یا خارج ازکشورهستند، دعوت می گردد که به مردم بپیوندند و دراین روند به تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل دادگاه های خلق برای گوشمالی فاسدان و مجرمان حکومت سابق و برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده، بدور از جنجال و حاشیه سازی همت گمارند. در این سناریو پروسه تثبیت اوضاع، ازهر منظر، طولانی خواهد بود