Tuesday, December 14, 2010

همه مردان برکنار شده رییس جمهور


از روزی که احمدی نژاد طی انتخابات پر حرف و حدیث, دوره اول ریاست جمهوری اش را آغازکرد, بنا به دلیل ضعف مدیریت و عدم اعتقاد به اصول برنامه ریزی در درجه اول و انتخاب وزرای نامناسب و بی تجربه در درجه دوم و به لحاظ اینکه احمدی نژاد دهن بین بوده و تحت تاثیرمشاوران خود تصمیمات عجولانه اتخاذ می کند وهمچنین نداشتن دیدگاه علمی در پیشبرد اموردردرجه سوم وبدلیل زورگویی ودخالت های ناروا درامورحوزه زیردستان دردرجه چهارم, کابینه بگونه ای کم سابقه اززمان مشروطه به بعد دچار تغییرات زیادی شد. اکثرتغییرات ازنوع برکناری بی ادبانه بود وبرکم تجربگی مدیریتی رییس جمهور تاکید می کرد. درپاره ای ازموارد کاملا مشهود بود که احمدی نژاد بدنبال کسانی می گردد که ازلحاظ مدیریتی اخته بوده و نوکر صفتانه و کورکورانه دستورات کارشناسی نشده وی را به اجرا بگذارند! وزرایی که یکی پس ازدیگری مورد بی مهری قرار گرفتند وهمانطورکه پیشتر به آن اشاره شد بگونه ای غیرمحترمانه ازکار برکنار شدند به شرح زیر برشمرده می شوند

محمود فرشیدی: وزیر آموزش و پرورش به لحاظ مقاومت دراجرای مصوبه دولت در ارتباط با دانشگاه پیام نور
داوود دانش جعفری: وزیر اقتصاد و دارایی به دلیل تصمیمات غیر کاشناسانه اقتصادی رییس جمهور
محمد ناظمی اردکانی: وزیرتعاون
جمال کریمی راد: وزیردادگستری که در اثر تصادف کشته شد
محمد رحمتی: وزیرراه و ترابری
پرویز کاظمی: وزیررفاه و تامین اجتماعی
علیرضا طهماسبی: وزیرصنایع و معادن
مصطفی پور محمدی: وزیرکشور
کاظم وزیری هامانه: وزیر نفت
علی کردان: وزیرکشوربه سبب بی خردی احمدی نژاد بکارگمارده شد ودر روند یک استیضاح توسط مجلس برکنار گردید
محمد رضا نعمت زاده: مشاور ارشد
فرهاد رهبر: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
محمد حسین صفارهرندی: وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی
غلامحسین محسنی اژه ای: وزیراطلاعات
طهماسب مظاهری: رییس بانک مرکزی

در کنار افراد بالامی توان ازدهها استاندار, فرماندار, معاون وزیر, رییس موسسات دولتی و مشاوران ریزودرشت نیزنام برد که بدستور مستقیم رییس جمهورازکاربرکنار شدند که بحث پیرامون چگونگی برکناری آنها (هرکدام داستانی شنیدنی دارد) ازحوصله این مطلب خارج است

***

اما درکابینه دوم که احمدی نژاد آنرا با تقلب وبه پشتیبانی رهبربه تصرف خود درآورد دست به تغییرات اساسی زد و بسیاری از چهره ها, جدید می نمودند. آری همه یا رفته بودند یا در پست تازه ای ظهورمی کردند بجز منوچهرمتکی بعنوان وزیر امور خارجه که البته دیری نپایید, که شایعات وگفتگوهای پشت پرده ازیکسو و ایجاد سازمانهای موازی برای اداره امورخارجه توسط احمدی نژاد از سوی دیگر نشان ازبرکناری وزیر امور خارجه درهمین روزها داشت. او نیز همانند بسیاری دیگر, بسیار رقت انگیز-در ماموریت خارج ازکشور ازسوی رییس جمهور- برکنارشد اما مشکلات داخلی وخارجی کشوراعم از سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و بویژه اقتصادی همچنان باقیست, چرا که به نظرمی رسد بخش اعظم معظلات لاینحل مملکت به خود احمدی نژاد و سیستم هیاتی اداره کردن جامعه که درراس آن علی خامنه ای نشسته است برمیگردد وتا نظام از پایه وبگونه ای بنیادی تغییر نکند, آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود