Monday, December 27, 2010

آقای صالحی! آیا می دانید با طناب پوسیده احمدی نژاد دارید به ته چاه می روید؟


در خبر ها دیده شد که رایزنی هایی با کاندیدا های پست وزارت امور خارجه در حال انجام است و در این میان مشاوران احمدی نژاد یکی از شرط هایی را که با کاندیداهای مورد نظربرای معرفی آنها به مجلس مطرح کرده اند، پذیرش استمرارفعالیت مشاوران امورخارجی رئیس جمهورازسوی کاندیدای مورد نظراست. روی سخن در این نوشتارعلی اکبر صالحی رییس پیشین سازمان انرژی اثمی و سرپرست موقت وزارت امور خارجه که پس از برکناری بحث انگیز منوچهر متکی به این سمت گمارده شده، می باشد

با نگاهی به تاریخچه دستگاههای اجرایی با هدف موازی، از بررسی عملکرد آنها به آسانی می توان پی برد که مدیریت بالای کشور و در راس آن خامنه ای و احمدی نژاد، از یکسو بدنبال ابزاری برای یارکشی وصف آرایی دربرابر یکدیگرهستند واز سوی دیگردر پی تبدیل مدیران زیر دست به افرادی گوش به فرمان می باشند. دراین ارتباط قصد اینست که از سازمان های با اهداف موازی، فرهنگ گروکشی و گوشمالی مدیر را در نظام جا اندازند و این امر تنها شامل علی اکبر صالحی نمی شود ودر مورد همه وزیران، مشاوران و مدیران اجرایی مرتبط با احمدی نژاد صادق است

آقای صالحی! از پذیرفتن شرط هایی از این دست، دو مفهوم قابل نتیجه گیری است. نخست اینکه شما بعنوان نامزد احراز این پست دارای نقطه ضعف های مدیریتی ای هستید و نیازدارید بخشی از امور زیر مجموعه شما، توسط کادرهای خارج از دستگاه امورخارجه به انجام رسد ودیگراینکه وزیر شدن برایتان آنقدر اهمیت دارد که به هر قیمت و ذ لتی تن می دهید

 این امر بدون هیچ تردیدی شما را در راهی که در پیش رودارید تضعیف خواهد کرد و آن مقدار آبرویی را که بعنوان دانش آموخته یکی ازمعتبر ترین دانشگاه های دنیا یعنی ام.آی.تی و به صفت یک تکنوکرات با تجربه، با پیشینه مدیریت تخصصی ریاست دانشگاه صنعتی شریف و نماینده ایران در سازمان بین المللی انرژی اتمی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اندوخته اید، در چشم برهم زدنی به باد فنا خواهد داد

اگر قصد دارید که مدیری مدبر و با اعتماد به نفس تلقی شوید زیر بارهیچ شرط غیرمعقولی از سوی احمدی نژاد و سایرمراجع بانفوذ نروید که این استخوان لای زخم، در کوتاه مدتی شما را دچار سردرگمی دراجرای امور محوله وایجاد نگاهی تحقیر آمیز به شما از سوی همکارانتان درزیرمجموعه وزارتخانه واز سوی ملت خواهد کرد. اما اگر به روی دیگر سکه نیزنگاهی بیندازید در خواهید یافت، وزیرشدن در کابینه کودتایی احمدی نژاد افتخار بزرگی نصیب شما نمی کند

 همانطور که همگان آگاه هستند در حال ورود به کابینه ای هستید که شخص اول آن، به عنوان یک فرد دهن بین و بدون اعتقاد به انجام کارهای کارشناسی شده و پیرواشاعه دروغگویی در میان مسولین برای پیشبرد اهداف شهرت دارد ودر دفاع از معاون اولش که دارای مدرک دروغین دکترا و پرونده سنگین مالی در دستگاه قضایی است، چیزی کم نگذاشته وهمین ویژگی های این دولت است که، باعث خواهد شد شما پس از کوتاه زمانی از امر برنامه ریزی های جدی وا مانید و در تعیین راهبردهای اساسی در اجرا، ناتوان و ذلیل بنمایید که در این صورت در تاریخ از شما به عنوان یک مدیر اخته یاد خواهد شد

آقای صالحی! قصد این نوشتار اینست که تا دیر نشده خود را آلوده به کاری نکنید که بسلامت بدر شدن از آن امکان ناپذیر می نماید و سرانجام آن داوری غیر مثبت افکارعمومی را در پی خواهد داشت و اگر گامهای اشتباه بردارید تبدیل به ورق سوخته ای  خواهید شد که پایان بخش حیات سیاسی شما خواهد بود. بنظر می رسد دارید با طناب پوسیده احمدی نژاد به ته چاه می روید

 توجه داشته باشید، این پندارکه اگرهرگاه مشاوران رئیس جمهور دخالت های غیرکارشناسانه خود را در حیطه کاری شما گسترش دهند و یا به شما امری را تحمیل کنند که سبب تضعیف شما از دیدگاه جامعه بین المللی شود، و درآن صورت فرصت خواهید داشت که به محکمه ای پناه و شکایت برید، یا خود، با آنان برخورد کنید، پنداری غلط است، چرا که از یکسو مشاوران احمدی نژاد به او نزدیکتر از شما، هستند و کلام آنها نزد رئیستان بانفوذ تراست و ازسوی دیگر اموری را که آنها قرار است انجام دهند و از نظر شما دخالت محسوب می شود، با نظر ودستور شخص رییس جمهور به اجرا درآمده، بنابراین به درون دایره باطلی سقوط خواهید کرد که راه استعفا را نیز برشما می بندد و در نهایت برسر شما آن می آید که بر وزیر پیشین همین وزارتخانه رفت و درآخر سرنوشت شما بگونه ای رقم خواهد خورد که شما را به جای شاکی بر صندلی متهم نشانند

 آخرین سخن: تو خواه زین سخنم پند گیر خواه ملال
 و اما اگر با همه خواری هایی که بر شما می رود، به صندلی وزارتی خود بچسبید، چیزکی شبیه عروسک خیمه شب بازی در دست آقایان باقی خواهید ماند و در نبرد پنهان مراجع قدرت، خامنه ای واحمدی نژاد شما را بازی خواهند داد ودراین بازی ازهم اینک بازنده اصلی  کسی نیست بجز: دکترعلی اکبر صالحی