Saturday, December 11, 2010

فشارامنیتی به روزنامه اطلاعات برای تغییر تیتر صفحه اول درعرض ۲۴ ساعت

تصویر صفحه اول روزنامه اطلاعات در دو روز ۱۷ و ۱۸ آذر در رابطه با کیفیت بنزین تولیدی داخل کشور!