Saturday, January 1, 2011

روشهای مبارزه منفی با رژیم جمهوری اسلامی که می تواند در ساقط شدن آن نقش داشته باشد

نخست آنکه فرا رسیدن سال  ۲۰۱۱  میلادی بر مردم ایران در سراسردنیا  بویژه مسیحیان همزبان مبارک باد، با آرزوی نیکبختی برای همه آنهایی که راه مبارزه با خودکامه و خودکامگی را سرلوحه قرار داده اند
 سپس اینکه برای آندسته از مردم عزیزمان که مخالف رژیم هستند، اما دل آن ندارند که مبارزه خود را آشکارا به انجام رسانند وخود را بگونه ای مستقیم در مسیر رخدادهای مبارزاتی قرار دهند، و بشدت در جستجوی روش هایی هستند که با به اجرا گذاشتن آنها به نحوی در حرکت های ضد رژیم سهیم شده و نقش خود را به شکل شایسته و درحد توان به انجام رسانند، فهرست راه های مبارزه منفی که به احتمال زیاد قبلا آنها جداگانه دیده یا شنیده شده است، بصورت مجموعه زیر تهیه شده که ممکنست کامل ودر پاره ای موارد گویا نباشد، اما امید است با همیاری کاربران نازنین ومخاطبان، تکمیل شود
 تقریبا روشن است که در پشت هر کدام از اجزای فهرست زیریک منطق و یک تحلیل علمی استواربوده و امید است که در مبارزه ملت بر علیه زور گویان بکار آید

 ***

اگر در گردهمایی ها و مهمانی های خانوادگی که یکی ازبستگان که مطمئن هستیم از طرفداران حکومت می باشد و در آنجا حضور دارد، اعم از کاسب، بسیجی، کارمند، نیروی انتظامی و... بشدت عملکرد حکومت را زیر سوال برده و از رهبران رژیم انتقاد کنیم

پولهایمان را در بانکها نگهداری نکنیم و تا حد ممکن اگر پس اندازی وجود دارد از بانکها بیرون بیاوریم

از پرداخت قبض های آب، برق و گاز تا حد ممکن خودداری کنیم

به پشت نویسی اسکناس ها ادامه دهیم

به برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه نکنیم

در ساعاتی که کمبود برق وجود دارد، از کلیه وسایل برقی استفاده کنیم

در روزهای مهم بر سر قبرعزیزانمان درگورستانها حضور بهمرسانیم و خبرهای مهم را با دیگران به اشتراک بگذاریم

در شبهای مهم تاریخی برای پشتیبانی از رهبران معترض به عملکرد حکومت، گفتن الله اکبر را با صدای بلند انجام دهیم

از خرید اجناسی که مطمئن هستیم از تولیدات سرسپردگان و نوکران حکومت است، خودداری کنیم

تا آنجا که امکان دارد خبر، عکس و فیلم های مهم جنبش مردم و خلافکاری های رژیم را از راههای مختلف از جمله فرستادن ایمیل و گذاشتن بر روی یوتیوب اطلاع رسانی کنیم

خبرهای مربوط به آزار خانواده های زندانیان سیاسی و محاصره خانه رهبران معترض به رژیم را رسانه ای کنیم

گزارش گرانی ارزاق عمومی و مواد مورد نیازی که خانواده ها توانایی مالی خرید آنها را ندارند، را در جامعه منعکس کنیم

از تحصن و اعتصاب طبقات مختلف در جامعه آنگونه که شایسته است پشتیبانی کنیم

به خانواده زندانیان که در جلوی در زندانها تحصن می کنند، به هر نحو، یاری رسانیم

از دیوار نویسی که از مهمترین راه های مبارزه است غافل نشویم

در تهیه و تکثیر اعلامیه، ویدیو و پوستر مخالفان و معترضان به حکومت به هرشکل ممکن کمک کنیم
همین راه های مبارزه بی خطر را برای دیگران توضیح دهیم و از آنها بخواهیم که دراین امر مشارکت نمایند