Saturday, January 15, 2011

باز هم اعدام یک زندانی دیگرمخالف حکومت، حسین خضری: خجالت آور است! بس نمی کنید؟


خبر دار شدیم حسین خضری دیگر زندانی مخالف حکومت به اتهام های واهی در زندان ارومیه بدار آویخته شد. حاکمان مردم ستیز و سرکوبگر، بار دیگر دست به جنایت زدند. سکوت مردم و بی عملی دولت های طرفدار حقوق بشر دو روی یک سکه اند که چنانچه ادامه پیدا کند، حکومت جنایتکار، تمامی آزادیخواهان این مرز و بوم را یک به یک بطور وقیحانه ای از میان بر خواهد داشت
عمل غیر انسانی اعدام تا کی و کجا می خواهد ادامه یابد؟ خجالت آور است! بس نمی کنید؟

مرگ بر استبداد و زنده باد آزادی