Wednesday, January 4, 2012

در چه شرایطی ممکنست، انتخابات برگزار نشود!؟


یکی از سناریوهای محتمل که نباید از نظر دور داشت، عدم برگزاری انتخابات اسفندماه است! در خیلی از کشورها، دیده شده است که بنا بر شرایط خاص و بن بست‌های سیاسی و اجتماعی، انتخابات یک دوره با تعویق برگزار می‌شود و یا اصلن برگزار نمی‌شود

شرایط در کشور به‌گونه ای دارد پیش می‌رود، که ممکنست حاکمان را به این نتیجه برساند، که صلاح نیست این دوره از انتخابات مجلس راس تاریخ معین برگزار نشود. آن شرایط کدامین خواهد بود

اول - بروز جنگ
دوم - مرگ خامنه‌ای
سوم - شورش‌های داخلی و ناآرامی‌های اجتماعی
چهارم - پیش بینی در گستردگی عدم شرکت مردم - حتا خودی ها - در انتخابات
پنجم - بالا گرفتن درگیری‌های لفظی و فیزیکی مابین گروه‌های سیاسی، منجر به افشاگری‌های بیش از پیش از کثافتکاری‌های هر گروه
ششم - برکناری دولت احمدی نژاد و استقرار یک حکومت نظامی تمام عیار رسمی

در چنین شرایطی، ضرورت دارد، خردمندان و اندیشمندان در راس جنبش، این احتمال را به عنوان یکی از حالت‌هایی که ممکنست پیش آید در نظر گرفته و استراتژی و تاکتیک‌های لازم را برای حرکت های آتی جنبش، در شرایط غیر مترقبه، از پیش طراحی کنند: ملت تحت هیچ شرایطی  نباید آچمز شود