Thursday, May 3, 2012

با این شامورتی بازی، مهدی خزعلی هم به زباله‌دان تاریخ پیوست


با این اطلاعیه جعلی و من درآوردی که در وب‌سایت مهدی خزعلی منتشر شد، اگر کوچکترین شبهه ای وجود داشت که وی از طرفداران جنبش ملت ایران است و دلسوزانه در راه آزادی و پیروزی مردم گام بر‌می‌دارد، این شبهه کاملا برطرف گردید. فردا یک عده از طرفدارانِ محدودِ مهدی خزعلی خواهند گفت که وب‌لاگ این آقا از عهده‌ی خودش خارج بوده و از جمله وزارت اطلاعات چنین اطلاعیه‌ای را در آن وب‌لاگ درج کرده، اما من شخصا، چنین ادعایی را باور نخواهم کرد! متاسفم که گاهی از روی نادانی و گاهی از روی سادگی و خوش‌باوری - دارم خودم را می گویم - به‌طور عجیبی در مسائل سیاسی بازی می‌خورم. ای ملت شریف ایران!  نه‌ی بزرگ‌مان را به انتخابات دور دوم مجلس نشان خواهیم داد، چرا که رای دادن در این مرحله فقط و فقط تثبیت ظلم و ستم حاکمان خونخوار و فریبکار را در پی خواهد داشت! با این شامورتی بازی که مهدی خزعلی راه انداخته، او هم به زباله‌دان تاریخ پیوست