Tuesday, September 27, 2011

بدنامی هم‌آغوشی با تبهکاران به چه بهایی: آقای علیرضا افتخاری! شاگردِ استاد شجریان بودن لیاقت می‌خواهد

روشن شد که علیرضا افتخاری اعلام کرد که هیچوقت شاگرد شجریان نبوده است
*** 
شاگرد یک استاد بودن جدای از اینکه در زمینه فراگیری یک امر تخصصی می‌تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد اما به باور من آنجا که گفتگو بویژه از هنر است تاثیر‌گیری از رفتار و منش استاد است که شاگرد را به منزلت می‌رساند. هیچگاه پشتیبانی شما از احمدی‌نژاد را دقیقا هنگامی که روشن شده بود، رژیم چه بر سر مردم آورده و با رای و جان و ناموس مردم چه‌ها که نکرده، و بوسه شما بر گونه محمود احمدی‌نژاد را فراموش نمی‌کنم! بی‌گمان اگر از محضر استاد گرانقدر موسیقی ایران محمد رضا شجریان بهره‌ای برده بودید، هیچگاه در آغوش تبهکاران، و متقلبانی همچون احمدی‌نژاد نمی‌آرمیدید. دستمزد و صله‌ای که دریافت کردید، آیا به بدنامی‌اش در میان مردم می‌ارزید؟ آیا نمی‌انگاشتید که خواننده‌ی دربار خلافت خامنه‌ای بودن یعنی مقابله با جنبش یک ملت! بسیار برایتان متاسفم