Friday, April 29, 2011

در آستانه روز کارگر، تقدیم به کارگران کشته‌شده در راه آزادی: «ما بی‌چرا زندگانیم، آنان به چرا مرگ خود آگاهانند»

شعر جاودانه‌ای از زنده‌یاد احمد شاملو: در آستانه روز کارگر، تقدیم به کارگران کشته‌شده، در راه آزادی، که بدست ناپاک رژیم جنایتکار، به خاک و خون کشیده شده‌اند
***
شکاف
زاده شدن
بر نیزه تاریک
همچون میلاد گشاده زخمی،
سفر یگانه فرصت را
سراسر
در سلسه پیمودن.
بر شعله خویش
سوختن
تا جرقه واپسین،
بر شعله خرمنی
که در خاک راهش
یافته اند
بردگان
این چنین.
این چنین سرخ و لوند
بر خار بوته خون
شکفتن
وین‌چنین گردن فراز
بر تازیانه زار تحقیر
گذشتن
و راه را تا غایت نفرت
بریدن.
آه، از که سخن می گویم؟
ما بی‌چرا زندگانیم
آنان به چرا مرگ خود آگاهانند.
***
این شعر را احمد شاملو در رثای خسرو گلسرخی سروده: یاد و نام هردوشان زنده و جاودان باد