Monday, April 25, 2011

در سرزمینی که سایه آدم‌های کوچک، بزرگ شد، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب استطرح و سخن، هیچکدام را نمی‌دانم از کیست! اما هم حقیقتی در آن نهفته است و هم واقعیتی در آن عیان