Friday, November 12, 2010

عکس نایاب از مرضیه وسایر هنرمندان درمنزل مرضیه در فشم: ۳۰ مرداد ۱۳۶۸