Monday, November 29, 2010

افشای اسناد توسط ویکی لیکس: مشکوک درعین حال برای حاکمان ایران دلهره آور


افشای این حجم از اسناد محرمانه توسط ویکی لیکس را باید با نظرتردید نگاه کرد. این افشاگری اگرچه بظاهرمنافع امریکا را هدف قرارداده اما کمی ساده انگارانه به نظرمی رسد اگر فقط از این منظر با آن برخورد شود. این احتمال چندان دوراز ذهن نیست که آنرا بتوان نوعی تسویه حساب گروه های قدرتمند و جناح های سیاسی داخل امریکا قلمداد کرد ودرنهایت بهره اصلی از پیامدهای آنرا نصیب گروه های تندرو و جنگ طلب پنداشت. در حال حاضربرملا شدن این اطلاعات دغدغه ای برای دولتمردان بویژه از نوع خاورمیانه ای آن بوجود خواهد آورد وبزودی تنش های جدی بدنبال خواهد داشت وحقیقتا باید دید که منفعت آن بسود چه کسانی ترازوی سیاست را سنگینتر خواهد کرد. درصورتیکه سکان سیاست بدست تندروها بیفتد کشورهای دیگری باید انتظار سرنوشت عراق را داشته باشند. ازسوی دیگریکی از ویژگی های روشدن پاره ای اطلاعات محرمانه که ازقضا مسائل مربوط به ایران نیزدربین آنها از حجم برجسته ای(!) برخوردار است می تواند بمثابه هشداری از سوی غرب به ایران تلقی شود بگونه ای که نظرتکیه زنندگان برمسند قدرت در تهران به معادلات سیاسی-نظامی-امنیتی پشت پرده و راهکارهای مطرح واما جدی میان کارشناسان و تصمیم سازان منطقه وابرقدرتها برسرموضوعات مهم جهانی معطوف گردد والبته درهردو صورت این موضوع خوشایند حاکمان ایران نبوده وازهم اکنون برایشان دلهره آورخواهد بود اگرچه همچنان خود را در زمره کوبندگان به طبل جنگ می نمایانند. باشد که ملت شریف ایران هزینه گزافی نپردازد