Monday, November 29, 2010

انحراف افکار عمومی از مسائل مهم، توسط دستگاه امنیتی رژیم، اصلی ترین استراتژی اتاق فکر حاکمان


رژیم جمهوری اسلامی برای به انحراف کشیدن افکارعمومی ازدست زدن به هیچ جنایتی رویگردان نیست. با نگاهی به رویدادهای تروریستی وخبرسازماههای اخیرمی توان به این نتیجه دست یافت که هرگاه حاکمان تهران خود را دست به گریبان مسائل حساس می یابند سلسله اتفاقات مشکوکی به جریان می افتد که باعث می شود توجه به آن موضوع مهم تحت الشعاع قرارگرفته وتا چندی افکارعمومی به سمت موضوع خبرسازتازه سوق یابد. ازجمله رویدادهای مهمی که درروزهای اخیررژیم علاقه ندارد نظرویژه ای به آن معطوف شود سالروز شانزدهم آذر یعنی روز دانشجوست. همواره این روز وبرنامه ریزی های دانشجویی برای هرچه باشکوهتر برگزارکردن آن لرزه براندام رژیم انداخته تا جایی که به آن بعنوان یکی از روزهایی که می تواند کار رژیم را از بیخ و بن بسازد وآنرا ازدایره قدرت خارج ساخته و سرانجام ساقط کند نگاه ویژه ای دارد وخواهدداشت. ازموضوعات مهم دیگری که رژیم نسبت به آن ضعف دارد و به لحاظ عدم برنامه ریزی علمی واصولی چندیست که دارد درمرداب آن به ته کشیده می شود مساله اجرایی کردن حذف سوبسیدها یا به عبارت دیگر هدفمندی یارانه هاست که پیامدهای آن درشرائط فعلی می تواند به یک تشنج وسرانجام حرکت گسترده اجتماعی ختم شود ورژیم را با سلسله رویدادهای دردسرسازمواجه کند. دیگرموضوعی که دولت فعلی دوست ندارد آن بعنوان سر لوحه خبرها بویژه خبرهای داخلی قرارگیرد و تلاش می کند آنرا به حاشیه براند بحث عقب نشینی حکومت دربرابرمواضع قبلیش پیرامون موضوع هسته ایست. اززمان بدولت رسیدن احمدی نژاد همگان آگاهند که افسارامورخارجی بیش از پیش در دست خامنه ای بوده است و درشش هفت سال گذشته نقشه و طرح راه خامنه ای بوده است که دراین رابطه مو بمو بمورد اجرا درآمده وحال که به نقطه ای رسیده که رژیم مجبوراست برای بهم آوردن سروته قضیه گردن خود را خم کرده و امتیازات گسترده ای برای طرفهای مذاکره قائل شود درآستانه گفتگوها انحراف افکار عمومی در سرلوحه اموردستگاههای امنیتی قرارگرفته وادامه نیزخواهد داشت. رژیم بخوبی آگاه است که ملت به نتایج مذاکرات چشم دوخته چرا که طی سالهای اخیردولت هزینه های هنگفتی بابت آن از جیب ملت پرداخته است. دوستان عزیز ضمن پیگیری همه خبر های اینروزها هشیار باشید ازموضوعات اصلی غافل نشویم. با آرزوی آزادی همه دربندان سیاسی  زنده باد دانشجویان مقاوم و سلحشورایران