Thursday, October 31, 2013

خامنه‌ای در پی از بین بردن طبقه متوسط و حکومت بر فقیران


دوباره حرف‌های غیرکارشناسانه از دهان علی خامنه‌ای: "دست کم ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت می‌خواهیم". چه باید کرد با چنین طرز تفکری! مگر با منابع محدود مالی کشور، آیا شکم این ۷۵ میلیون را سیر کرده‌اید تا کنون؟ این همه بدبختی و بیچارگی نتیجه همین نوع برخوردهای غیرمسولانه با همه ابعاد زندگی مردم بوده است در این ۳۵ سال و شگفت‌آورتر اینکه هیچ کارشناس و دولتمردی که بسیارشان با این برخورد مخالف هستند، نیز صدایشان درنمی آید! به نظر می رسد که علی خامنه‌ای و امثالهم کشوری با مردمان فقیر را برای حکومت کردن ترجیح می‌دهند! شاید به این باور رسیده‌اند که با از بین بردن طبقه متوسط - که متفکرتر می‌نماید - بر لشکری فقیر - اما به خیال‌شان معتقد به رژیم مذهبی - ساده‌تر بتوان حکومت کرد!؟