Thursday, November 21, 2013

هزینه آزادی رهبرانِ در حصر برای رژیم


یکهزار و اندی روز گذشت و هنوز رژیم وقیحانه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را بدون هیچ دلیل و مدرک قانونی و بدون هیچ محاکمه در محکمه رسمی، در بند رژیم نگه‌داشته است. آیا حاکمان در یک حساب سود و فایده، به این نتیجه رسیده‌اند که آزادی این سه تن از حصر، در جایی که تا کنون هیچ اعترافی را مبنی بر اشتباه آنها نسبت به وقایع انتخابات نتوانسته‌اند از ایشان اخذ کنند، می تواند هزینه‌ای بس هنگفت برای رژیم داشته باشد در حدی بیش از ادامه حصر! کدام هزینه‌ها رژیم را از آزادی ایشان هراسانده است
یک - در نخستین روزهای آزادی از بند، برای رژیم قابل پیش بینی نیست که چه میزان از مردم با گل و شیرینی برای خیرمقدم گویی به اطراف منزل این رهبران هجوم خواهند آورد. به باور من تعداد غیر قابل کنترل خواهد بود و به نمایشی بزرگ بر علیه خامنه‌ای‌ها و همدستان‌شان منجر خواهد شد
دو - غیر قابل پیش‌بینی بودن اثر اظهار نظر و اعلامیه‌هایی‌ست که از سوی تازه آزادشدگان صادر ‌می‌شود. در این زمینه می‌توان چنین پنداشت که ایشان به عنوان رهبران سیاسی، ساکت نخواهند ماند و خود را محق به اظهار نظر نسبت به اوضاع ماضی و جاری کشور می‌دانند لذا به همین لحاظ واکنش بسیاری از مردم و مطبوعات نسبت به موضوعات مطرح می‌تواند رژیم را به دردسر اندازد
سه - محافظت دائم از جان و اموال ایشان یمی دیگر از دغدغه‌های رژیم است. حاکمان خواه ناخواه درگیر مراقبت از ایشان خواهد شد تا از دست درازی احتمالی گروه‌های خودسر - که گاهی از کنترل نیروهای رسمی رژیم نیز خارج هستند - در امان بمانند
چهار - تماس‌های بین‌المللی، مصاحبه‌های تلفنی، حضور نمایندگان خارجی در محل سکونت ایشان و از این قبیل نیز می تواند برای رژیم پرچالش و پرهزینه باشد
***
آنچه که روشن است، رژیم در رابطه با موضوع حصر و آزادی، در مخمصه‌ای افتاده که در آمدن از آن به آسانی امکان‌پذیر نیست. تاریخ ۲۵ ساله اخیر نشان داده است که حاکمان از سر نابخردی موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی را چنان به بیراهه کشاننده‌اند که در حل آن عاجز شده‌اند. نمونه‌های بسیاری را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌توان برشمرد که رژیم بنا بر ساختار سیاسی‌اش و نیز موجودیت گروه‌های فشار و رهبران نادان همان گروه‌ها - که خود رژیم در خلق و پر و بال دادن آنها نقش داشته - به مشکلی برخورده، سپس قادر به مدیریت کارشناسانه آن مشکل نبوده و به هچل افتاده، سپس‌تر برای حل آن در مقاطع گوناگون از سر بی‌بصیرتی فرصت سوزی کرده و سرانجام، برای حل نیم بند آن تن به هزینه هنگفتی داده شده است! از سوی دیگر به باور من فشارها باید به گونه‌ای بر رژیم وارد شود تا آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، قبل از حصول هر نتیجه‌ای در مذاکرات هسته ای با ۵+۱ به ثمر رسد، چرا که پس از آن چه نتیجه به کام رهبران شیرین باشد (پر رو تر از گذشته) و چه تلخ (فشار را بر مردم و رهبران در حصر بیشتر خواهند کرد تا صدای مخالفی نسبت به نتیجه مذاکرات از حلق کسی بیرون نیاید) این آزادی به تعویق خواهد افتاد