Saturday, October 12, 2013

کف‌گیر رژیم به ته دیگ خورده: مشتریان زورکی نماز جمعه تهران


کف‌گیر رژیم برای جلب و جذب مجذوبان ولایت و عاشقان نماز جماعت ظاهرا به ته دیگ خورده و برادران ارتشی، نیروی انتظامی و اعضا سپاه پاسداران، شده‌اند از مشتریان پر و پا قرص و پای ثابت نماز جماعت در دانشگاه تهران! عکس‌ها مربوط است به مراسم نماز جمعه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۲ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ به امامت احمد خاتمی در دانشگاه تهران، مراسمی که فحاشی به غرب و شعار مرگ بر آمریکا در آن از سر گرفته شد
منبع عکس‌ها: سایت تابناک
http://www.tabnak.ir/fa/news/350654