Monday, March 26, 2012

فشار به سینماگران: وزارت ارشادِ بی عُرضه


اکران دوفیلم "خصوصی" و "گشت ارشاد" لغو شد
وزارت ارشاد مجوزهای صادره توسط خود را برای اکران فیلم‌ها، تحت فشارِ گروه‌های فشار، نادیده می گیرد و اکران فیلم‌ها را متوقف یا لغو می‌کند. این وزارتخانه هم خود را مَچَل کرده است و هم تولیدکنندگان فیلم را که سرمایه‌شان به همین راحتی به باد می‌رود. تجربه نشان داده است که مردم اما در این میانه سرانجام فیلم‌ها را از راه‌های مختلف خواهند دید و همین نشانه‌ی خندیده شدن به ریش گروه‌های فشار و امامان جمعه است و گویای بی‌عُرضگی نماینده فرهنگی دولت یعنی وزارت ارشاد! تنها نکته ای که می‌ماند اینست که اگر دولت عُرضه‌ی دفاع از تصمیمات و مجوزهای صادره‌ی خود را ندارد، حداقل به این بی‌عُرضگی اعتراف کند و مسولیت جلوگیری از اکران فیلم‌ها را به گردن دیگران از جمله شورای اکران نیندازد