Sunday, October 31, 2010

آیا مترجم در مسلمان شدن این ورزشکار پرتغالی نقش دارد؟