Friday, October 29, 2010

لحظه دیدنی‌ زایمان یک فیل


مدت‌ها بود که اینطور تحت تاثیر یک صحنه آنهم از آن لحظه‌های بسیار استثنائی قرار نگرفته بودم
گریه کردم و هنوز نمی‌‌دانم سبب این اشک چه بود و چرا مرا اینقدر از خود بیخود کرد! شاید به یاد لحظه تولد بچه‌هایم افتادم و یا نگاه به تلاش یک مادر برای زنده نگهداشتن جگر گوشه ا ش - اگر چه حیوان باشد - مرا منقلب کرد
نه، به گمانم یاد مادرانی افتادم که در بسیاری از کشور‌های ظلم خیز، جان فرزندانشان کم بهاترین کالا محسوب می‌‌شود و از دستشان کاری بر نمی‌‌آید

باهم فیلم را می‌بینیم